Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe.

De Ministeries van VWS en V&J en VNG willen dat er betere opvang, zorg en ondersteuning komt voor mensen die verward gedrag vertonen.

Ter ondersteuning is er tot 1 oktober 2018 een schakelteam ingesteld onder leiding van oud-burgemeester van Maastricht, Onno Hoes.

Van aanjaagteam naar schakelteam

Om te bevorderen dat er per gemeente een sluitende aanpak komt, het proces aan te jagen, te ondersteunen en te borgen benoemde de overheid in oktober 2015 het aanjaagteam Verwarde Personen. Eind september 2016 presenteerde het aanjaagteam haar eindrapportage. Maar daarmee is het werk nog niet gedaan. Om samen verder door te pakken hebben de ministeries van VWS en VenJ en de VNG nu een schakelteam ingesteld.

Acute situaties voorkomen

Het is belangrijk dat gemeenten beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van personen die verward gedrag vertonen. Met persoonsgerichte aanpak kunnen problemen snel gesignaleerd worden en kan er in een vroegtijdig stadium passende hulp geboden worden, zodat leed en overlast voor iedereen tot een minimum beperkt blijft.

Voor een deel van de verwarde mensen geldt dat zij niet makkelijk zelf de weg naar hulp weten te vinden, niet om hulp vragen, of de zorg juist mijden. Door de probleemsignalen in een zo vroeg mogelijk stadium op te pakken, te verzamelen kan er sneller passende begeleiding en hulp geboden worden. Het ontstaan van acute situaties is dan sneller en beter te voorkomen.

Acties voor gemeenten

Gemeenten zijn vrij om samen met haar ketenpartners een eigen sluitende aanpak op te stellen, waarbij de persoon met verward gedrag duidelijk centraal staat. Een plan waarin beschreven staat op welke wijze uw gemeente verwarde personen tijdig in beeld krijgt en hen de passende hulp, zorg en ondersteuning biedt die zij nodig hebben.