De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna VNG) verleent u hierbij toegang tot Mijn VNG als onderdeel van de website https://www.vng.nl. Wie gebruikmaakt van de functionaliteit, de informatie en de data binnen Mijn VNG, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De VNG behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

De VNG publiceert in Mijn VNG informatie, data, instrumenten, afbeeldingen en andere materialen. De VNG behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan de gebruikers van Mijn VNG.

De VNG streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De VNG kan echter niet altijd garanderen dat alle opgenomen informatie daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De VNG aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid bij opgelopen schade in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van Mijn VNG, de website https://www.vng.nl of de interactie met andere Mijn VNG-gebruikers. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van Mijn VNG, alsmede het gebruik van de op de website https://www.vng.nl verstrekte informatie en de interactie met andere Mijn VNG-gebruikers, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Mocht er informatie op Mijn VNG of op de website https://www.vng.nl staan die uw inziens onjuist, niet actueel of onvolledig is, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven door een e-mail te sturen naar info@vng.nl.

Het gebruik van Mijn VNG is gratis. De VNG behoudt alle rechten met betrekking tot de inhoud op Mijn VNG, waaronder begrepen (maar niet gelimiteerd tot) de op de website gepresenteerde informatie, data, beeldmateriaal en dienstverlening. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker van Mijn VNG zal op geen enkele wijze informatie op Mijn VNG publiceren die als schadelijk beschouwd kan worden voor welke persoon of organisatie dan ook. Dit geldt ook voor informatie die als politiek incorrect, provocatief, beledigend of op welke wijze dan ook onacceptabel kan worden beschouwd. Mocht de gebruiker dit wel doen, dan aanvaardt de gebruiker alle consequenties hiervan en is alle schade die de VNG als gevolg hiervan lijdt, op de gebruiker te verhalen.

De VNG houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen gebruikers uit Mijn VNG te verwijderen indien dat naar haar oordeel nodig is. Eventuele hieruit voor de gebruiker voortvloeiende schade is niet op de VNG te verhalen.

De VNG verzoekt gebruikers van Mijn VNG te handelen met dezelfde professionaliteit als in hun werk. Informatie die in Mijn VNG wordt gedeeld is vertrouwelijk, en dient als zodanig te worden behandeld. Het is in dat kader niet toegestaan om:

  • Uw accountgegevens te delen met anderen.
  • De informatie uit Mijn VNG op welke wijze dan ook te delen (in- of extern), tenzij daarvoor expliciete toestemming verkregen is van de auteur. Ook screenshots of uittreksels vallen hier expliciet onder.
  • (In)direct verwijzende persoons- of andere privé-gegevens te plaatsen. Deze gegevens worden zonder overleg door de beheerder van Mijn VNG verwijderd.
  • Mijn VNG en/of de daarop getoonde content te gebruiken voor acquisitie of commerciële doeleinden.

Mijn VNG-gebruikers wordt verder gevraagd om:

  • Professioneel te blijven in uw communicatie: taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen wordt verwijderd.
  • Contact op te nemen met mijn@vng.nl als u inhoud tegenkomt die (mogelijk) in strijd is met de huisregels of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De VNG volgt de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor verder het privacy statement van de VNG.