16 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

16 maart

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht voor ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Om die reden hebben VNG en WSGO een aantal informatiebijeenkomsten op stapel staan over een tweetal ontslagprocedures.

16 maart

Door de Wnra is na 1 januari 2020 niet meer de Algemene wet bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Er wordt niet meer geprocedeerd bij de bestuursrechter, maar bij de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure. In deze module staat het procesrecht centraal. Hoe moet na 2020 in het civiele arbeidsrecht worden geprocedeerd?

17 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

17 maart

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. De Koepelorganisatie Adviesraden Sociaal Domein ziet dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college, en dat zij soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit de adviesraad. Op hun beurt ervaren adviesraden verbeterpunten in de samenwerking met de beleidsmedewerkers.

17 maart

Op de vleugels van digitalisering. Dat is de reikwijdte van de VNG Belastingconferentie in 2020. Want digitalisering heeft invloed op het hele werkveld van belastingen: van big data, taxaties, procederen, kennisdeling tot contact met burgers. De vraag is: waar staat u in het grote geheel?

 

18 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

19 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

19 maart

Rode draad van de bijeenkomst is: Hoe kunnen we de vijftien gebiedsplannen die vallen onder de paraplu van het IBP Vitaal Platteland (nog verder of sneller) van papier naar praktijk krijgen? Wat vraagt dat van alle betrokkenen? 

19 maart

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 maart 2020.