24 juni

De Alliantie Digitaal Samenleven organiseert iedere laatste donderdag van de maand een interactief digitaal kenniscafé. In deze editie gaat het over de maatschappelijke impact van digitale (on)toegankelijkheid.

24 juni

Voor het eerst sinds corona houdt het RPO weer een reguliere - maar wel online - bijeenkomst. Gastgemeente is Heerenveen. De gemeente geeft in een inkijkje in haar visie op control die is gericht op sturen, leren en verantwoorden vanuit de bedoeling. 

24 juni

Hoe komen zorg en ondersteuning voor een inwoner tot stand? Is dat in samenhang? Past dat bij zijn vraag? Zijn er drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen? 

24 juni

In dit webinar brengen we u op de hoogte van alle steunpakketten die er zijn voor de jeugd. Door de verschillende geldstromen ligt versnippering op de loer. Losse projecten hebben weinig effect. Om meerwaarde en duurzame effecten voor de jeugd te creëren is een doelgerichte en samenhangende aanpak nodig.

25 juni

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben bepaalde kwetsbaarheden om eenvoudiger slachtoffer van mensenhandel te worden en hebben veel moeite om er ook weer uit te komen. Wat kunnen gemeenten doen om hen hiervoor te behoeden?

25 juni

De Brede intake neemt in het nieuwe inburgeringsstelsel een belangrijke plek in: deze biedt op individueel niveau inzicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeringsplichtige. Gemeenten mogen in het nieuwe stelsel grotendeels zelf bepalen hoe de Brede intake wordt vormgegeven.

25 juni

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

26 juni

Raadsleden en griffiers die vragen hebben over de Omgevingswet kunnen inlopen tijdens het online spreekuur van de VNG. In dit spreekuur kunt u alles vragen over bevoegdheden, rol en positie van de Raad, noodzakelijke besluiten die dit jaar genomen moeten worden en de keuzes die de Raad moet maken. 

28 juni

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

28 juni

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn de ICT-systemen aangepast aan de gewenste proceskeuzes? De VNG biedt ICT-architectuur, procesontwerpers/projectleiders VTH en programmaleiders een actie-afstemplaats aan (2 halve dagen).