Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

8 oktober

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

8 oktober

De tweedaagse masterclass 'Nederland-China: een nieuwe balans' (op 8 en 9 oktober), vergroot uw begrip over China en helpt u in uw werk de verhouding met China vorm te geven in lijn met de Chinanotitie die het kabinet in mei 2019 heeft gepresenteerd.

13 oktober

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

14 oktober

Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt. De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.

2 november

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

9 november

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze twee dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.

10 november

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

24 november

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. Deze training wordt online gegeven.

30 november

De Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’ is voor en door gemeenten en (zorg)aanbieders georganiseerd. Het doel is de inkoop (van visievorming tot uitvoering) in het Sociaal Domein te versterken om zo samen de transformatie vorm te geven. Hierbij ligt de focus op voorbeelden uit de praktijk.

2 december

Bent u raadslid of griffier en wilt  meer weten over uw rol in de aardgasvrije opgave? Kom dan naar het landelijke congres Aardgasvrije Wijken.