Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

1 maart

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

1 maart

Het onder dak krijgen van dak- en thuislozen blijft een hardnekkig vraagstuk. Extra inzet is nodig om het aantal daklozen terug te dringen. Je kunt niet alle daklozen over 1 kam scheren, maar jong of oud, kort of lang dakloos: het is voor vrijwel iedereen lastig om een geschikte nieuwe woonplek te vinden.

1 maart

De VNG organiseert op 1 maart 2021 een (online) intervisie bijeenkomst voor communicatieadviseurs van kleine(re) gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis en ervaringen delen, inspiratie opdoen en wordt er uitgebreid ingegaan op de veranderopgave Omgevingswet.  

1 maart

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

1 maart

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze 2 dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.

2 maart

In deze sessie gaan we dieper in op het onderdeel inkomstenverevening. De manier waarop in de verdeling van het gemeentefonds rekening wordt gehouden met de algemene eigen middelen van gemeenten. In de herijking van het gemeentefonds was dit een apart traject.

2 maart

Voor beleidsmedewerkers of projectleiders die werken aan de nieuwe Wet inburgering, organiseert de VNG kleinschalige bijpraatsessies. We gaan dieper in op de stappen die lokaal gezet moeten worden. Ook informeren we u over ondersteuning die landelijk wordt ontwikkeld met o.a. DUO en het COA.

2 maart

Binnen de herijking van het gemeentefonds heeft het verdeelmodel beschermd wonen een aparte plaats. In deze informatieve sessie geven BZK, VNG en AEF uitleg over dit verdeelmodel en de uitwerking van de financiële randvoorwaarden die door het VNG-Expertiseteam MO/BW zijn benoemd.

2 maart

Binnen 16-27 streven we naar doorlopende zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen. Hoe kunnen we doorlopende ondersteuning realiseren voor de doelgroep 16-27? Hoe groot is deze groep en wat hebben ze nodig? En hoe kunt u hiermee in de regio aan de slag?

2 maart

Tijdens dit webinar staan we stil bij het Bestuurlijk Akkoord re-integratie ex-gedetineerden en de wet Straffen en Beschermen. We willen u informeren over de inhoud en over de laatste ontwikkelingen.