17 september

Na de sluiting van de Hoenderloo Groep heeft het Verwey Jonker instituut onderzocht welke lessen en inzichten de sluiting oplevert voor het proces van transformatie van jeugdhulp en de veranderingen in het jeugdhulplandschap. Op deze inzichten willen we verdiepen in lerende gesprekken tussen stakeholders.

17 september

De achtste Landelijke IKC-dag is voor het eerst helemaal online, met als thema 'Met een blik op de wereld, het IKC als leerplaats voor het leven'. Luister naar keynote speaker Gert Biesta, neem deel aan een van de vele deelsessies en sluit aan bij de online masterclasses.

20 september

Lokale plannen om duurzame energie op te wekken vormen steeds vaker aanleiding voor conflicten met of tussen inwoners. Hoe gaat u als gemeente goed hiermee om?

20 september

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn de ICT-systemen aangepast aan de gewenste proceskeuzes? De VNG biedt ICT-architectuur, procesontwerpers/projectleiders VTH en programmaleiders elke maandag een actie-afstemplaats aan.

21 september

De inrichting van onze omgeving beïnvloedt waar, wanneer en wat voor eten we kiezen. Gemeenten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Om te beginnen door het goede voorbeeld te geven aan eigen medewerkers en bezoekers van de gemeentelijke eet- en drinkgelegenheden.

21 september

Recent onderzoek van het ministerie van BZK laat zien dat veel gemeenten nog beleid moeten maken rondom woonwagens. Dat gaat niet vanzelf. De VNG organiseert 3 themasessies over woonwagenbeleid waarin we de vragen beantwoorden waar gemeenten tegenaan lopen. 

21 september

De ingangsdatum van de Wet inburgering nadert. Gemeenten zijn al druk bezig met de inrichting van hun werkprocessen en informatievoorziening. Om hen hierbij nog beter te faciliteren, organiseert VNG Realisatie kleinschalige bijpraatsessies.

21 september

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: de MilieuKostenIndicator. 

22 september

Het rijk, de VNG, IPO en NP RES organiseren een digitale informatiebijeenkomst over de milieunormering van windturbines voor decentrale overheden en RES-regio’s. Daar lichten we de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State toe en halen we op aan welke ondersteuning decentrale overheden behoefte hebben. 

22 september

De reductie van de emissie van stikstof en methaan vraagt aandacht voor de gehele keten van dierlijke productie, van voerproductie, beweiden, stalsystemen en mestopslag en -bewerking. En heeft daarmee een grote impact op diverse aspecten van vergunningverlening aan agrarische bedrijven.