Door de coronacrisis moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast. De formele ALV is uitgesteld naar 25 september 2020. Wij hopen van harte u – digitaal – te mogen begroeten en vragen u daarom deze middag alvast in uw agenda te reserveren. 

In de uitgestelde ALV wordt de uitslag van de ledenraadpleging ter bekrachtiging aan u voorgelegd en ontvangt u onder andere voorstellen rond de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht besteden aan de actuele ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten al langer kampen en onze inzet in de komende periode om uw belangen te behartigen.

U ontvangt alle stukken voor de ALV uiterlijk op vrijdag 28 augustus.

Digitale ledenvergadering 

Nu is besloten de ledenvergadering digitaal te houden, verkennen wij de mogelijkheden om deze optimaal in te vullen. Helaas brengt digitaal vergaderen beperkingen met zich mee voor de woordvoering in de vergadering zelf. Uiteraard willen we u wel alle gelegenheid geven uw inbreng te leveren door dit goed vooraf te inventariseren.

Het is nog belangrijker dan anders dat wij amendementen en moties zo vroeg mogelijk ontvangen en dat insprekers tijdig bekend zijn. De termijnen voor indiening van amendementen en moties blijven daarbij ongewijzigd:

  • Amendementen dienen (statutair) uiterlijk maandag 14 september te zijn ingediend. 
  • Ook voor moties vragen wij u om deze termijn aan te houden in verband met de voorbereiding van het preadvies van het bestuur en van de standpuntbepaling door de leden. 

Eind augustus ontvangt u de aanmeldlink voor de ALV, en informeren wij u nader over de (digitale) gang van zaken. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om – helaas op afstand maar wel verbonden – aan deze digitale ALV deel te nemen.

Locatie en tijd
  • Online
  • Van 15.00 tot 17.00 uur
Organisator
VNG