Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

december 2018

11 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

11 dec

Op dinsdag 11 december 2018 organiseert PIANOo samen met de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen een regiobijeenkomst over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Deze bijeenkomst gaat in op actuele vragen die leven binnen gemeenten rond dit thema. De VNG is medeorganisator. 

11 dec

Bij onze ledenbrief van 22 november is de tekst voor de nieuwe genormaliseerde cao (2020) gepubliceerd, waarover VNG en vakbonden onlangs een akkoord bereikten. De VNG heeft voor begin december informatiebijeenkomsten gepland om hierover aanvullende informatie te geven en vragen te beantwoorden.

11 dec

Het webinar PGB trekkingsrecht volgt u online vanaf uw eigen werkplek. De getoonde presentatie wordt toegelicht door een inhoudelijk expert. Tijdens het webinar kunt u via de chat-functie uw vragen stellen.

12 dec

Op woensdag 12 december 2018 organiseert de Provincie Gelderland samen met VNG Gelderland de 2e landelijke bestuurdersconferentie voor portefeuillehouders financiën. Het thema van dit jaar is ‘Samen sterk in financiën'. Op de programma onder andere het IBP en de energietransitie.

12 dec

Op 10 december 2018 is het Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en dit jaar bestaat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 70 jaar. Tijd voor een feestje, maar ook tijd om stil te staan bij de meerwaarde van mensenrechten in het openbaar bestuur. 

13 dec

Het Nederlandse Klimaatakkoord schetst grote uitdagingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat u deze dag zien welke kansen Europese subsidieregelingen bieden voor de klimaattafels Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Mobiliteit.

13 dec

Bij onze ledenbrief van 22 november is de tekst voor de nieuwe genormaliseerde cao (2020) gepubliceerd, waarover VNG en vakbonden onlangs een akkoord bereikten. De VNG heeft voor begin december informatiebijeenkomsten gepland om hierover aanvullende informatie te geven en vragen te beantwoorden.

13 dec

In de opleiding leert u een groep te begeleiden in de energieke, concrete, spannende, lastige en reflectieve gesprekken die gevoerd moeten worden om vraagstukken op te lossen. In de rol van facilitator.

13 dec

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur organiseert op 13 december een bijeenkomst van de GNMI Contactgroep parkeren. Binnen deze contactgroep wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over het parkeerbeleid en is er aandacht voor landelijke ontwikkelingen. 

17 dec

Bij onze ledenbrief van 22 november is de tekst voor de nieuwe genormaliseerde cao (2020) gepubliceerd, waarover VNG en vakbonden onlangs een akkoord bereikten. De VNG heeft voor begin december informatiebijeenkomsten gepland om hierover aanvullende informatie te geven en vragen te beantwoorden.

18 dec

VNG Realisatie organiseert een nieuwe reeks Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Diverse invalshoeken komen aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.