Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

Kom naar de Dag van de stad op maandag 30 oktober 2017!

Op de Dag van de Stad komen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Een dag lang komen mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Er zijn lezingen, excursies en er is een informatiemarkt. Voor bestuurders is er een speciaal programma. Kom ook! VNG-voorzitter Jan van Zanen is uw gastheer.

september 2017

25 sep

Het is 25 september twee jaar geleden dat de lidstaten van de VN de Sustainable Development Goals (Global Goals) aannamen. Hoe ver zijn we gekomen? Welke uitdagingen en kansen liggen er nog en hoe gaan we die samen oppakken?

25 sep

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. Tijdens de regiobijeenkomst staan (onderlinge) kennisoverdracht, beleid van gemeenten en ervaringen van budgethouders centraal.

25 sep

De Nederlandse overheid wil dat inwoners en bedrijven al hun zaken met de overheid veilig en makkelijk online kunnen doen. De handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) helpt om het informatiebeheer te verbeteren. Tijdens de tweedaagse training leert u hiermee omgaan.

26 sep

Jeugdhulp en jeugdbescherming zijn volop in beweging en het moet professioneler. Dat vraagt wat van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers en gemeenten moeten verantwoorde zorg bieden. Tijdens de conferentie staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen centraal. 

26 sep

Thema van dit seminar is ‘new skills for an inclusive labour market’. Het gaat daarbij om de vaardigheden die nodig zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt en om sociale en economische stabiliteit in Europa en de rol van steden en regio’s in deze ontwikkeling.

26 sep

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

27 sep

Thema van het symposium is: Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden nu en in de toekomst.

28 sep

Jeugdhulp en jeugdbescherming zijn volop in beweging en het moet professioneler. Dat vraagt wat van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers en gemeenten moeten verantwoorde zorg bieden. Tijdens de conferentie staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen centraal. 

28 sep

Laat u bijpraten over de wetten en regels die van toepassing zijn op maatschappelijk vastgoed en verbeter uw adviesvaardigheden op dit gebied. U krijgt een goed beeld van de voorwaarden waar gemeenten aan moeten voldoen als het om maatschappelijk vastgoed gaat.

28 sep

Is het huidige afwegingskader kinderen Wlz geschikt? Er bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid over wanneer kinderen toegang hebben tot de Wlz. In mei verscheen hierover een rapport, in opdracht van het ministerie van VWS. De VNG en VGN willen graag met gemeenten de aanbevelingen bespreken.

28 sep

Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? En hoe doet u dat in de praktijk? Na de eendaagse kennismodule Gegevensuitwisseling van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

28 sep

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. Tijdens de regiobijeenkomst staan (onderlinge) kennisoverdracht, beleid van gemeenten en ervaringen van budgethouders centraal.

28 sep

Met de conferentie visitatiecommissie Informatieveiligheid willen we gezamenlijk komen tot een stap voorwaarts op het vlak van informatieveiligheid. Deze moet op de kortere termijn daadwerkelijk leiden tot een verbeterd handelingsperspectief op het gebied van onderlinge communicatie én samenwerking.

29 sep

Hoe geeft u de samenwerking tussen welzijn en zorg vorm? Welke problemen zijn er? Maar vooral: waar liggen de oplossingen, kansen en mogelijkheden? Dit congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

30 sep

De ALV van de VNG stemde op 14 juni jl. in met de voorstellen over de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De nieuwe manier van werken, Samen Organiseren, vergroot aanmerkelijk de directe betrokkenheid van de leden bij de keuzes de VNG maakt over gezamenlijk uit te voeren activiteiten.