In deze bijeenkomst wordt nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

Ook gaan de deelnemers in een workshop aan de slag met de door Movisie ontwikkelde inventarisatiematrix om de lokale situatie aangaande cliëntondersteuning in kaart te brengen. De drie dimensies in de matrix gaan over levensdomeinen, doelgroepen en toegang tot zorg en ondersteuning. Deelnemers van de bijeenkomst gaan dus met een concrete aanzet van inzicht in hun lokale situatie naar huis: welke terreinen goed ‘gecoverd’ zijn en juist waar de hiaten in de organisatie zitten. Dit kan een eerste aanzet vormen om aan de slag te gaan met cliëntondersteuning in de eigen lokale situatie.

U wordt verzocht met een klein ‘team’ te komen van minimaal drie personen die ook daadwerkelijk zicht hebben op en/of zeggenschap over cliëntondersteuning (bijvoorbeeld een beleidsmedewerker, toegangsmedewerker, aanbieders van cliëntondersteuning, een vertegenwoordiger vanuit het perspectief van de cliënt, mantelzorger, etc.). 

Locatie en tijd

De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, Venlo
9.00-13.00 uur

NB: Dit is het eerste van drie bijeenkomsten zie voor de overige bijeenkomsten onze agenda.

Doelgroep

Verantwoordelijken en betrokkenen bij de organisatie van cliëntondersteuning in een gemeente (bijvoorbeeld vanuit beleid, toegang, aanbieder, cliënt, mantelzorger, etc.). 

Kosten

Geen.

Organisator
Merkbaar Beter Thuis