Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

mei 2019

20 mei

De Cao Gemeenten is op 1 januari 2019 afgelopen. De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao opgeschort, omdat zij onvoldoende vertrouwen in een akkoord hebben. De VNG organiseert een aantal informatiebijeenkomsten om u te informeren over de laatste stand van zaken.

20 mei

De campagne Direct duidelijk organiseert regiobijeenkomsten om met collega’s van gedachten te wisselen over de beste aanpak om alle burgers te bereiken met duidelijke communicatie.

20 mei

De campagne Direct duidelijk organiseert voor bestuurders een ontbijtbijeenkomst om met collega's van gedachten te wisselen over de beste aanpak om alle burgers te bereiken met duidelijke communicatie.

20 mei

Welke mogelijkheden voor terugvordering bieden het bestuursrecht, civiel recht en strafrecht bij fraude met pgb’s of ZIN onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet? U krijgt tijdens de bijeenkomst van Team Zorg op 20 mei een overzichtelijk antwoord op deze vragen en er is ruimte voor uw eigen vragen.

21 mei

Leer uw inwoners te betrekken bij de energietransitie en laat hen aan de slag te gaan met verduurzaming.  

21 mei

De Europese Commissie nodigt deelnemers uit voor de bijeenkomst van de Stedelijke Academie voor Integratie. Aanmelden kan tot en met 1 april. De bijeenkomst is 21-22 mei te Antwerpen.

21 mei

De Cao Gemeenten is op 1 januari 2019 afgelopen. De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao opgeschort, omdat zij onvoldoende vertrouwen in een akkoord hebben. De VNG organiseert een aantal informatiebijeenkomsten om u te informeren over de laatste stand van zaken.

21 mei

We krijgen regelmatig vragen van gemeenten over wat de 'ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie' voor hen betekent. Dat varieert van ‘wat is de ketenveldnorm’, ‘waar kan ik iemand aanmelden voor de ketenveldnorm’ tot ‘wat wordt van mij als centrumgemeente verwacht?'

22 mei

U bent van harte welkom op deze netwerkbijeenkomsten ‘samen optrekken’ voor LPO (Loket passend Onderwijs) en de J42 (ambtelijk netwerk van 42 jeugdregio's). Het gaat over de transformatie naar ‘brede lokale afspraken in de regio’. Hoe doe je dat? Hoe kan de gemeente hierin een regierol pakken?

22 mei

Met het programma Eén tegen eenzaamheid willen minister De Jonge (VWS) en de VNG met u de krachten bundelen om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. U kunt in de wijk, in de straat, bij de deur en achter de deur het verschil maken.

22 mei

De nieuwe Atlas voor gemeenten heeft als thema groei & krimp. Welke gemeenten groeien en welke krimpen? Hoe komt dit en wat betekent het voor het toekomstig beleid?

22 mei

Bij de toegang tot en uitvoering van zorg en ondersteuning thuis ondervinden mensen soms knelpunten. In regionale werkbijeenkomsten willen we samen met betrokkenen actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

23 mei

De stad kent complexe vraagstukken met veel gedaantes. In veel steden zijn partijen stadslabs gestart om te zoeken naar oplossingen. Het zijn experimenteerruimten waarin overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en kennisinstellingen zoeken naar een aanpak.

23 mei

Op donderdag 23 mei organiseert de VJK haar jaarlijkse Voorjaarscongres. Dit jaar vindt het congres plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, ook wel de Buitensoos genoemd. Hier ontmoet u uw vakgenoten voor kennis, inspiratie en samenwerking.

23 mei

Movisie en de VNG organiseren de leerkring informele zorg. Deze staat in het teken van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering over vrijwillige hulp en zorg. Het gehele spectrum van burgerinitiatieven tot georganiseerd vrijwilligerswerk op informele zorg komt aan bod.

23 mei

Wat als je perfecte geleidelijnen voor blinden hebt aangelegd, maar er telkens opnieuw fietsen op worden geparkeerd? En wat als je schriftelijke communicatie heel duidelijk is, maar mensen het toch niet begrijpen? In deze bijeenkomst staan de thema’s bewustwording en bejegening centraal.

23 mei

Met welke slimme oplossingen kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar moet je op letten bij implementatie? En wat is de keerzijde van deze nieuwe technologie? Helpt technologie ook tegen eenzaamheid?

23 mei

Op deze kennisdag kunt u zich laten informeren, inspireren en op praktische wijze kennis maken met verduurzaming van sport en sportbeleid. In plenaire en parallelle sessies geven toonaangevende sprekers en experts uit de praktijk antwoord op uiteenlopende vragen over verduurzaming van sport en sportbeleid.

23 mei

Hoe kan Nederland invulling geven aan de in het Nationaal Strategisch Plan op te nemen doelen? Die vraag staat centraal bij de gezamenlijke Stakeholdersconferentie over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. 

24 mei

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ruim een jaar achter de rug en alle raadsleden zijn ingewerkt. Tijd om vooruit te kijken. Op de Dag voor de Raad 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat de rol van de raad als bestuursorgaan centraal. 

Pagina's