Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

maart 2017

Bijeenkomst: Gemeentelijk Grondstoffencongres 2017

Afval bestaat niet meer. Althans, daar werken we met z’n allen hard aan. Daarom heet het Gemeentelijk Afvalcongres dit jaar het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Meer dan andere jaren krijgen deelnemers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om te netwerken.

Borrel: Werken met Europa

Het jaar 2017 staat voor (decentrale) overheden in het teken van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); in mei 2018 moeten overheden hun privacybeleid dan ook goed op orde hebben. Vandaar dat de netwerkborrel Werken met Europa dit keer in het teken staat van privacy en AVG.

Bijeenkomst: Samenwerking Burgerzaken en Sociaal Domein (Zwolle)

Wie geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kan bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de Basisregistratie Personen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering noodzakelijk is. Daarom is er in maart een aantal regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

Regiobijeenkomst: Trekkingsrecht pgb (Rotterdam)

De zesde reeks regiobijeenkomsten Trekkingsrecht pgb vindt in maart en april 2017 plaats op diverse plaatsen in het land. De opzet is dit keer iets anders met een langer plenair deel, onder meer met de top 6 ICT-aanpassingen SVB. Daarna zijn er twee rondes met verdiepingssessies.

Voorlichting over Wet DBA

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten-wet DBA van de VNG goedgekeurd. In deze workshop wordt ingegaan de eisen die gesteld worden aan de Modelovereenkomst. In deze workshop gaan we in op de eisen die gesteld worden aan de Modelovereenkomst.

Cursus: Alles over het gemeentefonds in één dag (maart)

Het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Dat roept vragen op, zoals: Hoe krijgen wij het geld voor de (toegenomen) taken? De VNG Academie biedt tijdens de cursus Alles over het Gemeentefonds in één dag actuele ontwikkelingen en praktische kennis over het gemeentefonds.

Congres: Persoonsgebonden Budget

Congres over de toekomst van het pgb. Tal van actuele onderwerpen rond het pgb, innovatieve voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland passeren de revue. Er zijn (korte) voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

Informatiebijeenkomsten normalisering rechtspositie ambtenaren

De komende maanden organiseert de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen een aantal informatiebijeenkomsten over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden.

Bijeenkomst: Estafette Onderwijs-Jeugdhulp

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op 31 maart.

april 2017

Informatiebijeenkomsten normalisering rechtspositie ambtenaren

De komende maanden organiseert de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen een aantal informatiebijeenkomsten over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden.

Bijeenkomst: Innovatief onderwijs- en jeugdbeleid 2018 - 2022

Dit jaar kiezen we een nieuwe Tweede Kamer en in 2018 nieuwe gemeenteraden. Wat geven we de nieuwe volksvertegenwoordigers mee? In de periode 2014-2016 is de transformatie van het sociaal domein gestart. Hoe borgen we alle veranderingen en wat zijn de vervolgstappen? 

Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk & praktijkroute (Amsterdam)

De Programmaraad houdt vijf bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de Participatiewet rond beschut werk en de praktijkroute. Het programma van elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het ochtenddeel gaat over Beschut werk, het middagdeel over de Praktijkroute.

Gesprekstafel sociaal domein: Participatie

Wat ging goed binnen het sociaal domein van uw gemeente en waar willen we naar toe? In een serie van zes gesprekstafels gaan wethouders en directeuren met elkaar in gesprek over ervaringen en resultaten in het sociaal domein en de ontwikkelingen die zij zien richting de toekomst.

Congres: Zorg om kwetsbaar ouderschap

Mannen en vrouwen die door verslaving, verstandelijke beperking of andere problemen onvoldoende in staat zijn om kinderen veilig op te voeden. Die door hun gedrag een gevaar vormen voor hun kinderen. Welke aanpak werkt bij deze groep? Hoe regelen we ondersteuning voor verantwoord ouderschap?

Hoe realiseren overheden en markt de energietransitie in gezamenlijkheid?

Energie-Nederland, IPO, VNG en UvW organiseren een Energiecongres met als thema Hoe realiseren overheden en markt samen de energietransitie?. Samen met u en circa 80 andere betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven gaan we hierop een antwoord vinden.

Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk & praktijkroute (Rotterdam)

De Programmaraad houdt vijf bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de Participatiewet rond beschut werk en de praktijkroute. Het programma van elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het ochtenddeel gaat over Beschut werk, het middagdeel over de Praktijkroute.

Regiobijeenkomst: Trekkingsrecht pgb (Assen)

De zesde reeks regiobijeenkomsten Trekkingsrecht pgb vindt in maart en april 2017 plaats op diverse plaatsen in het land. De opzet is dit keer iets anders met een langer plenair deel, onder meer met de top 6 ICT-aanpassingen SVB. Daarna zijn er twee rondes met verdiepingssessies.

Eendaagse VNG Training: Financieel inzicht in woningcorporaties 2017 (Amsterdam)

Gemeenten, woningcorporaties en huurders zijn partners bij het realiseren van het volkshuisvestingsbeleid. Goede afspraken zijn alleen mogelijk als de partijen dezelfde taal spreken en inzicht hebben in elkaars belangen. Na deze training bent u een betere gesprekspartner voor uw corporatie.

Regionale boetetafel Hoogeveen

De Fraudewet is constant in beweging. Vanaf 1 januari 2017 zijn de Fraudewet en het Boetebesluit socialezekerheidswetgeving gewijzigd. Een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep heeft grote wijzigingen in de uitvoering van de Fraudewet tot gevolg gehad.

Bijeenkomst: gemeentelijke kosten bij bouwplannen (A' foort)

De ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 treedt 1 april 2017 in werking. Voor gemeenten wordt het gemakkelijker om de plankosten te berekenen. Wilt u meer van de regeling weten of leren werken met het Excel rekenmodel dat bij de regeling hoort?

Pagina's