Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten worden begin 2020 verwacht. Tijdens het proces worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

NB: verplaatst van 14 november 

De VNG organiseert diverse regio bijeenkomsten over de herziening financiële verhouding. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de herziening en wordt uw mening gevraagd over de keuzes die dit najaar voorliggen. Ook is gelegenheid voor discussie over de vraag hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om kan gaan met de uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen.

Welke keuzes worden er gemaakt?

Afgelopen voorjaar zijn er in bestuurlijk overleg negen onderwerpen benoemd waarover besluitvorming plaats dient te vinden. Het gaat over:

  • Clusterindeling van het gemeentefonds
  • De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten
  • Het beoordelingskader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een verbetering is
  • Regionalisering
  • Punten uit advies ROB
  • De mate van verevening van eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling
  • De omvang van de clusters
  • Beoordeling van de herverdeeleffecten
  • Manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’
Locatie en tijd

Gemeentehuis Hilversum, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum
17:30 - 20:00 uur (Inloop met eenvoudige maaltijd vanaf 17:00 uur)

Doelgroep

Gemeentebestuurders

Kosten

Geen

Organisator
VNG