Agenda & stukken Buitengewone ALV 2018

Vrijdag 30 november 2018

 

De volledige agenda voor deze Buitengewone ALV ziet er als volgt uit:

Huishoudelijke zaken

01. Opening

De voorzitter opent de Buitengewone ALV van de VNG.

02. Benoeming van de notulencommissie van de algemene ledenvergadering van vrijdag 30 november 2018

Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de notulencommissie.

03. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van woensdag 27 juni 2018

Overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement zijn de notulen in handen gesteld van de commissie tot het nazien van de notulen.
De commissie werd gevormd door:

  1. Herman Romeijn, gemeentesecretaris Leiderdorp
  2. Ellen Verheij, wethouder Zandvoort
  3. Arie van Erk, burgemeester Hillegom.

De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de algemene vergadering is besproken en besloten. Het bestuur vraagt de ledenvergadering de notulen goed te keuren.

04. Mededelingen

Inhoudelijke zaken

05a. Verantwoording over moties ALV 27 juni 2018 (exclusief samenhangende moties sociaal domein)

Het bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van 12 moties, waarbij wordt aangegeven welke acties reeds zijn ondernomen en welke acties in de komende periode nog zullen worden ondernomen. Op basis hiervan stelt het bestuur de leden voor om in te stemmen met afdoening van de moties.

05b. Verantwoording over samenhangende moties sociaal domein (op basis kabinetsreactie)

Het bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van vier samenhangende moties in het sociaal domein, waarbij wordt aangegeven welke acties reeds zijn ondernomen en welke acties in de komende periode nog zullen worden ondernomen. Op basis hiervan doet het bestuur de leden een voorstel voor aanhouden of afdoening van de moties.

06a. Rapportage Fonds Tekortgemeenten

In de rapportage legt de commissie Fonds Tekortgemeenten 2018 verantwoording af over de wijze van de beoordeling van de aanvragen voor het fonds en de uitkomst daarvan.

06b. Geschillencommissie sociaal domein

De leden wordt voorgesteld om in te stemmen met:

07. Randvoorwaarden Klimaatakkoord

De leden wordt voorgesteld om drie randvoorwaarden te verbinden aan het Klimaatakkoord:

08. Proces Standaardverklaring

De leden wordt gevraagd in te stemmen het Proces Standaardverklaring. Met het GGU hebben gemeenten ervoor gekozen om gezamenlijk te standaardiseren in de uitvoering van beleidsarme thema’s, en een nieuwe gemeenschappelijke en generieke (sectoronafhankelijke) basisinformatievoorziening te realiseren. In het voorstel wordt toegelicht welke soorten standaarden er zijn, de mate van verbindendheid en hoe standaarden tot stand komen.

09. Uitwerking Bestuursakkoord Beheer Omgevingswet

Bij de uitwerking van het Bestuursakkoord is overeenstemming bereikt over de hoofdkeuze en hoofdlijnen van het governance- en organisatiemodel voor het beheer van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (hierna: DSO-LV) en de daarvoor te hanteren uitgangspunten. Najaar 2018 vindt besluitvorming plaats met betrekking tot de governance van het beheer en de beheerpartij(en) van DSO-LV, de wijze van verrekening en de looptijd en evaluatie van de afspraken. De VNG en de andere partijen leggen deze uitwerking voor aan hun leden.

Verenigingszaken

10. Invulling vacatures bestuur en commissies

De door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten voor vacatures in bestuur en commissies worden aan de leden voorgelegd.

11. Nieuwe accountant VNG

De leden wordt voorgesteld om:

  1. In te stemmen met de aanbesteding van de accountantsdiensten voor het uitvoeren van de controle op de jaarrekening en het jaarverslag van de VNG
  2. Zich op voorhand akkoord te verklaren met de uitkomsten van de te volgen Europese aanbestedingsprocedure
  3. Een volmacht te verlenen aan het bestuur voor het aangaan van een overeenkomst met de partij die in de genoemde aanbestedingsprocedure het beste aanbod doet en daarmee, conform de Europese aanbestedingsregels, als partij geldt aan wie de opdracht dient te worden gegund.

Overige zaken

12. Rondvraag / WVTTK

Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken, wordt verzocht van die vraag uiterlijk vrijdag 23 november a.s., 14.00 uur schriftelijk mededeling te doen aan de algemene directie van de Vereniging via Vereniging van Nederlandse Gemeenten, postbus 30435, 2500 GK Den Haag of via e-mail op bestuurszaken@vng.nl.

13. Sluiting