Agenda & stukken Buitengewone ALV 2017

Vrijdag 1 december 2017, van 14.30 tot 16.00 uur, NBC De Blokhoeve te Nieuwegein

 

De volledige agenda voor deze Buitengewone ALV ziet er als volgt uit:

  Huishoudelijke zaken

01. Opening

De vicevoorzitter opent de Buitengewone ALV van de VNG

02. Benoeming van de notulencommissie van de algemene ledenvergadering van vrijdag 1 december 2017

Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de notulencommissie.

03. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van woensdag 14 juni 2017 (incl. bijlage) (PDF 864kB)

Overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement zijn de notulen in handen gesteld van de commissie tot het nazien van de notulen.

De commissie werd gevormd door:

  1. Mevrouw E. Liebregts, gemeentesecretaris van Nieuwegein
  2. De heer H. van de Loo, gemeentesecretaris van Boxmeer
  3. Mevrouw M. Stiekema, wethouder van Haren
  4. De heer P. van Leenen, wethouder van Oud Beijerland.

De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de algemene vergadering is besproken en besloten.

Het bestuur vraagt de ledenvergadering de notulen goed te keuren.

In de bijlage bij de notulen vindt u een toelichting op de uitvoering die is gegeven aan de moties die zijn behandeld in de ALV van 14 juni 2017:

  Verenigingszaken

04. Evaluatie VNG governance

Presentatie door Wim Deetman van zijn aanbevelingen in het kader van de Evaluatie van de VNG governance en behandeling van de voorstellen van het bestuur op basis van deze aanbevelingen:

  • Wijziging Huishoudelijk Reglement in verband met beëindiging subcommissies
  • Instelling van een vaste beleidscommissie Raadsleden en Griffiers
  • Instelling en opheffing van VNG commissies in het sociaal domein
  • Instelling en opheffing van VNG commissies in het fysiek domein

Ingediende motie

Op het voorstel instelling en opheffing van VNG commissies in het sociaal domein is een motie binnengekomen van de gemeente Zaanstad. U vindt hier de motie (pdf).

05. Statutenwijziging in verband met de Normalisatie rechtspositie ambtenaren

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om in te stemmen met de statutenwijziging.

  Inhoudelijke zaken

06. Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Samen Organiseren

Het bestuur legt u ter kennisname een stand van zaken voor van de ontwikkelingen rond GGU en Samen Organiseren.

07. Eindrapport visitatiecommissie Informatieveiligheid (PDF 1,5MB)

Presentatie door Frans Backhuijs, voorzitter van de visitatiecommissie.

  Overige zaken

08. Rondvraag / WVTTK

Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken, wordt verzocht van die vraag uiterlijk vrijdag 24 november a.s., 14.00 uur schriftelijk mededeling te doen aan de algemene directie van de Vereniging via Vereniging van Nederlandse Gemeenten, postbus 30435, 2500 GK Den Haag of via e-mail op bestuurszaken@vng.nl.

Ingediende motie

De gemeenten Bunschoten en Zeist hebben een motie in gediend over verpakkingen. U vindt hier de motie (pdf).

09. Sluiting