Aanmeldformulier Summerschool Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 2019

Naw gegevens

Ontwikkelen in of beschermen tegen het gezin?

Welke interventies en/of mindset is behulpzaam om bij langdurige, complexe hulpvragen en/of bij (dreigende) onveiligheid thuis op te kunnen blijven groeien? Wie kan daarbij helpen en wat is allemaal mogelijk? Tijdens deze Summerschool themasessie gaan we in op deze onderwerpen en proberen we met elkaar deze vragen te beantwoorden.

Ruimte opzoeken in wet- en regelgeving rondom uitvoering jeugdhulp

Wetgeving met betrekking tot de ondersteuning van jeugdigen biedt veelal meer ruimte dan uitvoerders veronderstellen. In de praktijk blijken gemeentelijke professionals de wetten strikter toe te passen dan noodzakelijk waardoor onbedoeld jeugdigen minder goed geholpen worden dan mogelijk is. In deze Summerschool sessie kijken we welke wettelijke ruimte u als professional kunt pakken bij het oplossen van casussen, zoals rondom verlengde jeugdhulp. Ook staan we stil bij andere wetgeving, zoals de toepassing van de kostendelersnorm en de 4 weken zoektermijn in de Participatiewet.

Gedragsproblemen? Leefomgeving (gezin/school/wijk) versterken! ​

Normaliseren en demedicaliseren zijn de achterliggende doelen van de jeugdwet. De kernbegrippen demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren worden gezien als de wijze waarop hulpverleners het beroep op gespecialiseerde hulp kunnen verminderen. Maar wat betekenen deze kernbegrippen eigenlijk? In de Jeugdwet wordt beschreven dat demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren gerealiseerd kan worden door: “onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.” Dit biedt nog niet veel houvast voor professionals die normaliseren als opdracht krijgen.

Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren zijn zeer abstracte termen. Er is een grote diversiteit in de wijze waarop deze termen vertaald worden onder beleidsambtenaren en professionals en er is behoefte aan concretere handvatten. In deze workshop gaan we verkennen wat deelnemers onder deze begrippen verstaan en we vertalen dit samen naar indicatoren voor professioneel handelen.

Stap uit je comfortzone: transformeren is experimenteren

Transformatie in de zorg is meer dan een “buzz term”. Er is zo langzamerhand bijna niemand meer die de noodzaak er niet van inziet, maar is ook bijna niemand die weet hoe dit precies vorm te geven. Het is een complex geheel dat om een nieuwe veranderkundige aanpak vraagt: experimenteren, ontdekken en gebruikmakend van kennis uit verschillende sectoren. Tijdens de summer school komen verschillende vraagstukken aan bod, zoals: positieve gezondheid, financieren van gezond gedrag en leefomgeving, van controledwang naar vertrouwen en eerlijke ICT. Deze maatschappelijke opgaven vragen om een veranderaanpak waarbij al experimenterend en lerend, met best practises als handvat op weg wordt gegaan. Waarbij naast de beschikbare tools en de rol die ICT hierbij kan spelen vooral onderliggende principes als Samenwerking, Vertrouwen en Wederkerigheid een grote rol spelen.

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.